OD NATURY DO RYNKU PRACY

Projekt „OD NATURY DO RYNKU PRACY” – FOLM - zbada, czy model pozainstytucjonalnego nauczania może aktywować 990 osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia (NEETs – No Education, Employment, Training; dalej osób bez wykształcenia, bez zatrudnienia oraz bez szkolenia lub NEETs) w trzech krajach celem rozwinięcia umiejętności życiowych i profesjonalnych, tak aby mogli stać się aktywnymi członkami wspólnoty. FOLM adresuje główny problem młodych ludzi, którzy nie są zaangażowani w proces kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia, zapewniając im stymulujące i innowacyjne środki umożliwiające rozpoznanie ich mocnych stron / talentów, wzmocnienie miękkich umiejętności społecznych, budujących poczucie własnej wartości / samoświadomości i wzmocnienie postaw pro- zatrudnieniowych.

FOLM jest prowadzony przez Centrum Edukacji Innowacyjnej i angażuje 7-dmiu partnerów z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Szkocji. Całkowity budżet projektu przekracza 4 miliony euro, a dotacja przekracza 3,4 miliona euro.

Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (“Outdoor Learning”) Uniwerwsytetu Edynburskiego.